Insolvence

 "Ignoratia legis non excusat"

Zastupování klienta v insolvenčním řízení

Platební neschopnost, resp. insolvence je neschopnost dlužníka dostát svým splatným závazkům. Řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka je možné v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Dlužník je v úpadku, jestliže má:

 • více věřitelů
 • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
 
 • tyto závazky není schopen plnit


Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí:

 • konkurs
 • reorganizace
 
 • oddlužení
 • zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona


Oddlužení - "osobní bankrot"

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatelské subjekty, v rámci oddlužení není možné řešit dluhy vzniklé v rámci podnikání. Dále je nutné, aby byl dlužník schopen během 5 let splatit minimálně 30 % všech svých závazků.

Pokud se dlužník rozhodne požádat o oddlužení, musí u soudu podat návrh na oddlužení a nejpozději spolu s ním i návrh na zahájení insolvenčního řízení, dále je třeba doložit další povinné podklady:

 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší
 • seznam majetku
 • seznam všech závazků
 
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech


V případě povolení oddlužení insolvenční soud usnesením oddlužení schválí. Insolvenční soud ale návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže:

 • jím je sledován nepoctivý záměr
 • hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí
 
 • pokud jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto
 • jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení


Účinkem schválení oddlužení je neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně ale platí, že po dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.Konkurs

Konkurs je tzv. likvidační způsob řešení úpadku pro podnikatele i nepodnikatele. Tento způsob spočívá v tom, že se zpeněží majetková podstata dlužníka a výnos se poměrem rozdělí jeho věřitelům. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, tzn. že pokud projde dlužník konkursem, mohou věřitelé i v budoucnu uplatňovat a soudně vymáhat své pohledávky nebo jejich části, které jim doposud uhrazeny nebyly.

Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce zejména vykonává akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.Reorganizace

Reorganizace je nelikvidačním způsobem řešení úpadku určeným pouze pro podnikatele a jeho podstata spočívá v reorganizaci dlužníkova podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu. Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace. Po účinnosti reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávek. Splatnost závazků a pohledávek se rozhodnutím o povolení reorganizace vždy vrací do původních termínů.