Právo obchodních korporací

Zastupování klienta v oblastech korporátního práva (zpracování veškerých nezbytných právních dokumentů)

 

Obchodní korporace je typem právnické osoby a zahrnuje všechny obchodní společnosti a družstva. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou, společenská smlouva může mít formu stanov nebo zakladatelské listiny. Obchodní korporace vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

 


 

Mezi nezbytné náležitosti zakladatelského právního jednání patří:

  • název, 
  • sídlo PO, 
  • předmět činnosti 
 
  • statutární orgán PO + jak se tento orgán vytváří, není-li to stanoveno zákonem

 

činností obchodní korporace kromě založení souvisí i další skutečnosti jako jsou přeměny obchodních korporací (fúze, akvizice a jiné druhy přeměn korporací), podnikatelská seskupení (koncern, vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami), změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku, likvidace, zrušení společnosti aj.

 


 

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně, kromě majetku společnosti tak za závazky společnosti ručí i její společníci. Za společnost jednají všichni společníci, pokud se ovšem nedohodnou jinak. Při založení se nemusí skládat žádný základní kapitál.

 

Komanditní společnost

Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář). Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů.

     

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.

 

Akciová společnost

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z podílů, ale je rozvržen na určitý počet akcií (cenné papíry). Vlastníci akcií (akcionáři) mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku a související práva a povinnosti.

Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem. K založení akciové společnosti je potřeba akciový kapitál ve výši minimálně 2 mil. Kč, kdy splaceno musí být nejméně 30 %. Akcionáři společnosti neručí za závazky společnosti.

Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo musí mít nejméně 3 členy.