Správní právo

 "Ignoratia legis non excusat"

Zastupování klienta před správními orgány

Správní právo spadá pod právo veřejné. Správní řízení je vedeno před orgány státní správy i samosprávy, a to zejména v přestupkovém řízení, stavebním řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady a řízení u policie.

Řízení před správními soudy nastupuje v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím správního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů osob, v případech o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. 


 

Přestupkové řízení

Speciální oblastí správního práva je přestupkové řízení. Přestupky se projednávají v řízení o přestupcích a jsou projednávány z úřední povinnosti nebo na návrh. Rozlišujeme zejména:

  • dopravní přestupky
  • přestupky na úseku podnikání
  • přestupky proti veřejnému pořádku
 
  • přestupky proti občanskému soužití
  • přestupky proti majetku


Za přestupek má správní orgán možnost uložit napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.