Právo nemovitostí

Zastupování klienta ve věci nemovitostí

V rámci nemovitostí je možné řešit otázky týkající se prodeje nemovitosti, koupě nemovitosti, zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, správu nemovitostí, zajištění znaleckých posudků aj. 


 Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc musí být písemná a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

  • smluvní strany (prodávající, kupující)
  • předmět koupě (přesné označení nemovité věci)
  • kupní cena (konkrétní výše, či alespoň způsob jejího určení, splatnost, způsob úhrady)
 
  • projev vůli prodávajícího převést úplatně své vlastnické právo
  • určení okamžiku převzetí nemovité věci

Věcná břemena

Věcná břemena slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet. Věcná břemena se rozlišují na:

  • služebnosti (vlastník musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet)
 
  • reálná břemena (vlastník je zavázán vůči oprávněnému něco konat nebo dávat)

Vlastník nemovitosti tak může zatížit svůj pozemek. Mezi zákonem upravené pozemkové služebnosti patří např. opora cizí stavby, služebnost cesty, služebnost okapu.

Nejčastějším důvodem vzniku služebnosti bývá obvykle smlouva mezi vlastníkem zatížené nemovitosti a oprávněným. Služebnost se nabývá i pořízením pro případ smrti, vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena, nebo ze zákona či rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká zápisem do takového seznamu, u věci nezapsané ve veřejném seznamu pak účinností smlouvy.


Sousedské vztahy

Vlastnictví k nemovitosti není absolutní, vlastník nemovitosti se nemůže chovat naprosto svévolně a zasahovat či rušit výkonem svého práva právo jiných osob. Tato skutečnost se nejvíce projevuje v sousedských vztazích a v povinnosti zabránit vnikání tzv. imisí - odpadů, vody, kouře, prachu, hluku na cizí pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům.